Om at blive censor

Hvad betyder det at være censor?

For at blive censor ved bioanalytikeruddannelsen skal man beskikkes som censor til eksterne prøver af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Man er ikke ansat som censor, men derimod udpeget til at censurere ved den uddannelse, man er beskikket i. Censorkorpset for bioanalytikeruddannelsen beskikkes for en fireårig periode.

Ved udløb af en periode, er det muligt at søge genbeskikkelse, dog udskiftes mindst 25% af censorerne ved hver ny beskikkelsesperiode.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. uddannelsesinstitutioner som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

I følge censorbekendtgørelsen, BEK nr. 458 af 19/04/2022, § 18, skal censor have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.


Det ville være en fordel hvis censoren har:

  • Relevant uddannelse på master-/kandidatniveau
    Eller
  • Påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
    Eller
  • En fuld diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt

At være censor på bioanalytikeruddannelsen giver dig mulighed for, at være med til at sikre kvaliteten af uddannelsen og dermed de studerendes fremtidige værdi for faget. Ligeledes får du mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor uddannelsens fagområder og specialer.

Censoropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats B. Udgifter til rejse og ophold dækkes efter statens og den pågældende uddannelsesinstitutions regler. Der ydes ikke godtgørelse for de timer som indgår i rejsetiden.