Censorerne

Censorrolle og god censorskik

Før eksamen

God censorskik er inden eksaminationens start at have orienteret sig grundigt i eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og beskrivelse af og retningslinjer for den konkrete eksamen. God censorskik er ligeledes, at censor umiddelbart inden eksamen afklarer sin rolle med eksaminator og bidrager til at skabe en god relation mellem censor og eksaminator.

Uddannelsesinstitutionen informerer inden eksamen censor om de gældende regler for uddannelsen, samt forsyner censor med andet materiale, der har betydning for censors virksomhed. Dette omfatter også information om eksamensform, eksamensplanlægning og honorering.
Her skal censor være opmærksom på at efterlyse opgave og formalia i passende tid inden eksamensdagen, hvis det ikke er kommet. I så fald tages der kontakt til prøvens kontaktperson. Kontaktpersonen og vedkommendes kontakt oplysninger er angivet i allokeringen.

Censor skal være opmærksom på inhabilitet i forhold til de enkelte eksaminander, f.eks. hvis censor har haft en personlig relation til en studerende, har haft den studerende i praktik eller er familiemedlem til den studerende. Ligeledes skal censor være opmærksom på individuel gensidig censur indenfor en periode på to år. Dvs. eksaminator og censor ikke må ’bytte roller’ og mødes igen i forbindelse med eksaminator/censorarbejde indenfor en periode på to år.

Ved tvivl om inhabilitet skal censor tage kontakt til Professionhøjskolernes Censorsekretariat hurtigst muligt, så prøven hurtigt kan allokeres til en anden censor.

Under eksamen
Som censor er det vigtigt at lytte, observere og kommunikere åbent. Censor skal bidrage til, at der skabes en rolig og tryg stemning, så eksaminanden får de bedste forudsætninger for sin præstation. I denne proces være opmærksom på sit generelle udtryk og vise situationsbestemt adfærd, samt være bevidst om sin egen rolle som censor og undlade fokus på egne holdninger og praksisnære værdier.

Som censor er man primært lyttende og ikke-eksaminerende, men hvis det skønnes relevant kan censor stille uddybende spørgsmål blandt andet for at sikre, at eksaminanden bliver vurderet svarende til formålet med eksamen.

Det er ofte censor som sørger for at tiden overholdes ved en mundtlig eksamination, dette for at sikre at gældende regler overholdes og at der gives en ensartet behandling af eksaminanden. Censor har således en vigtig rolle i forhold til den eksaminandens retssikkerhed i forbindelse med eksamen.

Når eksaminanden forlader eksamenslokalet forud for voteringen, anbefales det at eksaminanden tager alle sine ejendele med ud af lokalet.
Under votering fastsættes karakteren i en dialog mellem eksaminator(er) og censor, hvor censor som den første kommer med et bud på en karakter. Det er vigtigt at forholde sig til karakterbeskrivelserne og bedømmelsesgrundlaget. Ved karakterafgivelse bør eksaminanden få en begrundelse for den opnåede karakter, hvor der anvendes ordvalg fra beskrivelsen af karakterskalaen.


Censor har notatpligt. Der skal under hele eksaminationen og under voteringen tages notater. Notaterne er til personlig brug så man senere, kan forholde sig til en eventuelt klagesag og tydeligt kunne gengive fejl og mangler i en udtalelse. Notaterne skal gemmes i et år og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Efter eksamen

Efter eksamen har censor pligt til at give en tilbagemelding om eksamensforløbet i en censorrapport som udfyldes i det elektroniske rapporteringsskema på Censorsekretariatets hjemmeside. Rapporterne er helt centrale for censorformandskabets arbejde med kvalitetssikringen af uddannelser og eksaminer.