Censorerne

Censorernes funktioner

Bioanalytikeruddannelsen er opdelt i semestre jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik af maj 2016. Samtlige 7 semestre skal afsluttes med en eksamen. Eksaminerne ligger primært ved semestrets afslutning i januar og juni måned, der kan dog være eksaminer der gennemføres i forbindelse med reeksamen eller andet. 

Der vil være stor variation i eksamensformer, fordeling af interne og eksterne eksamener, og måder at planlægge en eksamen på, både på de forskellige uddannelsesinstitutioner og semestrene imellem. Ved alle uddannelsesinstitutioner afsluttes semester 7 med et bachelorprojekt, men også her kan der være variation i tilrettelæggelse af eksamen og regler for hvorvidt eksamen kan være individuel eller i gruppe.

Eksamensopgaverne kan i nogle tilfælde være forholdsvis brede, rumme elementer fra flere fagområder og inddrage emner fra flere laboratoriemedicinske specialer. Det forventes derfor, at censorerne kan varetage opgaver, som også omfatter andre fagområder og specialer end de primært er tilknyttet og har erfaring med. Det er hensigtsmæssigt at samtlige censorer bruges jævnligt, gerne på forskellige niveauer i bioanalytikeruddannelsen og ved forskellige uddannelsesinstitutioner og eksamensformer, og dermed holder sig ajour og oparbejder bred erfaring.

For at uddannelsesinstitutionerne kan kontakte censorerne, er det meget vigtigt, at censorer sørger for at melde evt. ændringer af kontaktoplysninger, især email-adresse, til censorformandskabet/censorsekretariatet. Det er af stor betydning, at man som ekstern censor prioriterer censorarbejdet, og at man fastholder et givet tilsagn om at påtage sig en censoropgave, og kun i nødstilfælde, som f.eks. ved sygdom, melder forfald.

I følge censorbekendtgørelsen, skal en beskikket censor:

  1. påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser,
  2. medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og
  3. medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. 

Censor kan indgå i eksamensdialogen, og stille uddybende spørgsmål hvis dette skønnes relevant, bl.a. for at sikre at den studerende bliver vurderet svarende til formålet med eksamen. Censor skal ikke eksaminere eller forberede sig på at gennemføre en egentlig eksamination. 

Det er ofte censor som sørger for at tiden overholdes ved mundtlig eksamination, dette bl.a. for at medvirke til at gældende regler overholdes, og at der gives en ensartet behandling af de studerende.

Censorernes virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om inhabiliet og tavshedspligt.