Censorerne

Eksaminatorrolle 

Før eksamen

Inden eksamen skal eksaminator repetere eksamensbeskrivelserne, bedømmelsesgrundlag og læringsudbytte for det fagområde og det semester, der skal eksamineres i samt forberede relevante spørgsmål. Eksaminator afklarer med den studerende , hvordan eksaminationen tilrettelægges og gennemføres, og giver gode råd til hvordan en god eksamination vil kunne opnås. 

Uddannelsesinstitutionen skal i samarbejde med eksaminator sikre, at alle relevante oplysninger sendes til censor i god tid. 
Eksaminator skal sikre at bedømmelsesgrundlaget er i orden og at bedømmelsen gives efter regelsættet for den aktuelle eksamen samt sikre, at de formelle rammer for den aktuelle eksamen overholdes, herunder forberedelsestid, eksaminationstid m.v.

Eksaminator sørger for tilstrækkeligt  med papir, blyanter, av-midler, vand, kaffe og te i de anvendte lokaler samt sikrer,  at der ikke er unødvendige forstyrrelser under eksamen.

Inden eksaminationen aftales kort med censor, hvordan eksaminationen skal forløbe.

Under eksamen
Det er primært eksaminator, der styrer eksaminationen og stiller spørgsmål. Censor må gerne byde ind med enkelte spørgsmål. Eksaminationen bør så vidt det er muligt foregå som en dialog hvor medeksaminator og evt. censor får mulighed for at deltage. Eksaminator og censor skal i fællesskab bidrage til at skabe trygge rammer og sikre en behagelig rolig atmosfære under selve eksaminationen.

Eksaminationen skal afdække hvad, den studerende kan i forhold til det forventede læringsudbytte i semesterbeskrivelsen.... og ikke hvad de ikke kan. Stil klare og tydelige spørgsmål og start med et spørgsmål, som du ved den studerende kan svare tilfredsstillende på. Spørgsmål under eksamination omformuleres, hvis den studerende ønsker det. Hvis eksaminationen kører i tomgang skiftes til et nyt emne og man kan vende tilbage. Eksaminator afgør også, hvornår et emne skal lukkes og et andet tages op.

Når eksaminanden forlader eksamenslokalet forud for voteringen, anbefales det at eksaminanden tager alle sine ejendele med ud af lokalet.
Under votering fastsættes karakteren i en dialog mellem eksaminator(er) og censor, hvor det er censor der kommer med det første bud på en karakter. Her er det vigtigt at forholde sig til karakterbeskrivelserne og bedømmelsesgrundlaget. Eksaminanden bør få en begrundelse for den opnåede karakter. Ved begrundelsen anvendes ordvalg fra karakterbeskrivelsen.

Eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Efter eksamen
Efter eksaminationen kan det være givtigt at selvevaluere og reflektere over eksamensforløbet, dette for at bidrage til egen læring og udvikling.